เช็คเบี้ยและรับตารางผลประโยชน์


  โปรดระบุ

  โปรดระบุอายุ

  โปรดระบุเพศ ผู้ขอเอาประกัน

  โปรดระบุ

  โปรดระบุ

  โปรดระบุเบอร์โทรที่ติดต่อได้

  โปรดระบุ E-mail ที่ถูกต้อง

  Invalid Input

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันสุขภาพ เพอร์เฟค เฮลท์ โซลูชั่น

 • ทุกแผนความคุ้มครอง ให้การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
 • ให้ค่าห้องค่าอาหารและการรักษาพยาบาล แบบห้องเดี่ยวมาตรฐานสูงถึง 5,200 - 21,000 บาท ตามแผนประกันที่เลือก
 • ชดเชยรายวันตั้งแต่ 3,500 บาท - 7,000 บาท (เมื่อผู้เอาประกันรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน แต่ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์อื่นๆตามกรมธรรม์)
 • ให้ความคุ้มครองการรักษาโรคมะเร็ง โรคไต การล้างไต การทำเคมีและรังสีบำบัด
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด และภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร
 • รักษาโดยแพทย์ทางเลือกสูงสุด 35,000 บาทต่อปี
 • ตรวจรักษาทันตกรรมสูงสุด 36,000 บาทต่อปี
 • ค่าดูแลรักษาสายตาสูงสุด 25,000 บาทต่อปี
 • ค่าตรวจรักษาสุขภาพประจำปีสูงสุด 30,000 บาทต่อปี
 • ค่าฉีดวัคซีนสูงสุด 45,000 บาทต่อปี
 • บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการพิเศษ ความคิดเห็นที่ 2 ทางการแพทย์
 • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล

ผลประโยชน์

แผนประกัน

Platinum Diamond Gold Silver
Smart
การเสียชีวิต ทุกกรณี 50,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า
กรณีอายุครบ 85 รับผลประโยชน์ 50,000
1. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน และผู้ป่วยที่รักษาพยาบาลระหว่างวัน IPD
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ต่อวัน 21,000 บาท/วัน
15,000 บาท/วัน 9,000 บาท/วัน 5,200 บาท/วัน
5,200 บาท/วัน
1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
1.3 ค่าชดเชยรายวัน (กรณีไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์อื่นๆ) 7,000 7,000 4,500 3,500
2. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก : OPD
2.1 เคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
2.2 ค่าล้างไต ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
2.3 ค่าศัลยกรรมผู้ป่วยนอก ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
2.4 ค่าปรึกษาแพทย์และยา รวมถึงใบสั่งยา ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อปี ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อปี ไม่เกิน 12,000 บาท ต่อปี
2.5 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์
2.6 ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ เอ็กเรย์ อัลตร้าซาว
2.7 ค่ากายภาพบำบัด
3. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชน์อื่นๆ
3.1 ค่ารถพยาบาล ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
3.2 ค่ารักษาทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
3.3 ค่าศัลยกรรมในช่องปาก ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
3.4 ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร *(12MWP) ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
3.5 ค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี - - - - - -
3.6 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร (*12MWP) 400,000 บาท/ปี - - - - - - - -
3.7 ค่ารักษาโดยแพทย์ทางเลือก 35,000 บาท/ปี 5,000 บาท/ปี - - - - - -
3.8 ค่ารักษาด้านจิตเวช 200,000 บาท/ปี 5,000 บาท/ปี - - - - - -
3.9 ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม (**) 36,000 บาท/ปี 7,500 บาท/ปี 4,000 บาท/ปี - - - -
3.10 ค่าดูแลรักษาสายตา 25,000 บาท/ปี - - - - - - - -
3.11 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (*12MWP) 30,000 บาท/ปี - - - - - - - -
3.12 ค่าฉีดวัคซีน 45,000 บาท/ปี - - - - - - - -
3.13 ค่ารักษาพยาบาลและการดูแลแบบประคับประคองระยะสุดท้าย 1,000,000 บาท/ปี - - - - - - - -
4. ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี 100 ล้านบาท
70 ล้านบาท
10 ล้านบาท
6 ล้านบาท
3 ล้านบาท
อาณาเขตความคุ้มครอง 4 อาณาเขตความคุ้มครองให้เลือก 1)ทั่วโลก 2)ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกา 3)เอเชีย 4)ประเทศไทย
คุ้มครองทั่วโลก ให้ความคุ้มครองทั่วโลกจากนอกอาณาเขตที่ได้เลือกไว้ สำหรับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกระทันหัน (สูงสุด 45 วันต่อการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่ง)

ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล(ข้อ1.2) รักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย โดยผลประโยชน์จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 • ค่าวินิจฉัยโรค
 • ค่าห้องผ่าตัด
 • ค่าบริการพยาบาล ค่ายา ค่าทำเเผล
 • ค่าอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดที่แพทย์ได้ใช้ ยกเว้น อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียม
 • ค่าแพทย์ผ่าตัด เละหัตถการ เละค่าวิสัญญีแพทย์ รวมถึงการรับคำปรึกษาก่อนและหลังการผ่าตัด
 • ค่า ห้องผู้ป่วยวิกฤต (lCU) ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะโรคหัวใจ (CCU) และค่าหออภิบาลทารกแรกเกิดระยะวิกฤต (NICU) สำหรับผู้เอาประกันที่เป็นทารก
 • ค่าให้คำปรึกษาและค่ากายภาพบำบัดซึ่งสอดคล้องกับคำวินิจฉัยตามความจำเป็นทางการเเพทย์ระหว่างรักษาพยาบาล
 • การรักษาพยาบาลเนื้องอกและโรคมะเร็ง รวมถึงการฉายรังสีรักษาเเละเคมีบำบัต
 • การ ถ่ายภาพรังสีโตยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) การเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และการวินิจฉัยโดยใช้เทคนิคทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับอื่นๆ
 • ค่า การบริการพยาบาลพิเศษในโรงพยาบาล และ/หรือ ที่บ้าน หลังออกจากโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องมีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้เอาประกันภัยแลบริษัทไว้ ก่อนว่าเป็นความจำเป็นและเหมาะสมทางการแพทย์
 • การฟื้นฟูร่างกายในฐานะผู้ป่วยใน

ให้เราหาประกันสุขภาพ ที่ตรงใจคุณ

กรอกข้อมูลของผู้เอาประกัน

เราจะส่งข้อมูลแผนประกันสุขภาพ ตามงบประมาณที่คุณสามารถชำระได้ หรือเลือกแผนประกันที่ตรงตามความต้องการของคุณ แล้วส่งรายละเอียดให้คุณพิจารณา

ปรึกษาเรา

ประกันสุขภาพนั้นมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก ทั้งเงื่อนไขข้อยกเว้นและความคุ้มครอง เราเป็นที่ปรึกษามืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

 

ติดต่อตัวแทน แอกซ่าประกันภัย

02-004-9400